Algemene Voorwaarden Bookunited

Inleiding

Deze boekingsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van losse reisdiensten die op of via deze website (boeken.jello.travel) worden aangeboden en op basis waarvan overeenkomsten door bemiddeling van Bookunited B.V. tot stand komen.

Inhoudsopgave

Artikel Pagina
Inleiding
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities 1
Artikel 2. Totstandkoming van de Reserveringsopdracht 1
Artikel 3. Inhoud van de Reserveringsopdracht 1
Artikel 4. Wijzigen en annuleren door de Reiziger 1
Artikel 5. Reisdocumenten en verzekeringen 1
Artikel 6. Reisbescheiden
Artikel 7. Betalingen
Artikel 8. Rente en incassokosten
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Artikel 10. Klachten
Artikel 11. Slotbepalingen

Artikel 1. Definities

In deze boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Aanbod: Het aanbod van een Reisdienstverlener dat op de website van Bookunited wordt getoond, inclusief de daarop van toepassing zijnde prijzen en voorwaarden.

1.2. Aanmelder: De reiziger die voor zichzelf en/of namens of ten behoeve van één of meerdere andere reizigers de overeenkomst aangaat.

1.3. Aanvangsdatum: het begin van de pakketreis of de vertrekdag van de reis in geval van een gekoppeld reisarrangement of losse reisdienst of, indien de reis bijvoorbeeld geen georganiseerd vervoer omvat, de aankomstdatum.

1.4. Bookunited: Bookunited BV, die als tussenpersoon bemiddelt in de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen en hierover informeert en adviseert.

1.5. Reserveringskosten: Het bedrag dat Bookunited in rekening brengt voor zijn dienstverlening.

1.6. Reserveringsopdracht: De overeenkomst tussen de Bookunited en de reiziger, waarbij Bookunited zich verbindt te bemiddelen in de totstandkoming van de overeenkomst tussen de reisdienstverlener en de reiziger en deze hierover te informeren en adviseren.

1.7. Reisdienst: alle diensten die betrekking hebben op (bijvoorbeeld) vervoer, verblijf, toegangskaarten voor pret- en themaparken, theater, en evenementen.

1.8. Reisdienstverlener: de vervoerder, de verschaffer van accommodatie, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, met wie de reiziger, op basis van de door deze reisdienstverlener gehanteerde voorwaarden, een overeenkomst aangaat en uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering van de reisdienst.

1.9. Reissom: De prijs die de Reisdienstverlener in rekening brengt voor de Reisdienst, vermeld per persoon (tenzij anders aangegeven).

1.10. Reiziger: de aanmelder, de andere reizigers namens wie de overeenkomst is gesloten en deze hebben aanvaard.

1.11. Werkdagen/Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 21:30 uur en op zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen.

Artikel 2. Totstandkoming van de Reserveringsopdracht

2.1. Voordat de Reserveringsopdracht via internet wordt verstrekt, zal Bookunited de Reiziger erop wijzen dat de Reiziger een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de Reserveringsopdracht door Bookunited is de Reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

2.2 Een aangeboden Reisdienst kan door Bookunited worden herroepen, tevens na aanvaarding door de reiziger van het aanbod. Een herroeping dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden en uiterlijk binnen 2 werkdagen nadat de Reserveringsopdracht door de Reiziger is verstrekt. Deze bepaling is eveneens van toepassing indien sprake is van een voorstel tot wijziging door Bookunited.

2.3. Bookunited is ook na het verstrijken van de termijn als bedoeld in het voorgaande lid niet gehouden een Reserveringsopdracht gestand te doen als de aangeboden Reisdienst of de opdrachtbevestiging berust op een kennelijke fout of vergissing. Dit soort fouten/en of vergissingen zijn, vanuit het perspectief van de Reiziger, op het eerste gezicht als zodanig herkenbaar of zouden dat moeten zijn.

2.4. De Reiziger heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot de Reserveringsopdracht. Bookunited brengt aan de Reiziger € 19,95 Reserveringskosten per Reserveringsopdracht in rekening.

2.5. Door het verstrekken van de Reserveringsopdracht door Reiziger aan Bookunited, gaat Reiziger ermee akkoord dat Reiziger wordt ingeschreven op de nieuwsbrief van de website waarop Reizger de Reserveringsopdracht aan Bookunited heeft verstrekt.

Artikel 3. Inhoud van de Reserveringsopdracht

3.1. De inhoud van de Reserveringsopdracht kan onder andere bestaan uit het reserveren van de door de Reiziger gewenste Reisdienst en de Reiziger hierover te informeren en adviseren.

3.2. Nadat Bookunited van de Aanmelder een Reserveringsopdracht heeft ontvangen, brengt Bookunited een overeenkomst tot stand tussen de Reiziger en de Reisdienstverlener die het Aanbod doet, tegen de daarbij behorende Reissom. Bookunited is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst.

3.3. De Reiziger is jegens Bookunited en de betreffende Reisdienstverlener gebonden aan de Reserveringsopdracht, ongeacht of Bookunited hiervan direct een bevestiging aan de Reiziger heeft kunnen verstrekken.

3.4. De opdrachtbevestiging geldt als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst en de inhoud daarvan.

3.5. De Reiziger is jegens Bookunited aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en tegenover de Reisdienstverlener voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst die ziet op de Reisdienst. De overige Reizigers zijn aansprakelijk voor hun aandeel in de Reserveringsopdracht.

3.6. De Aanmelder zal met het verstrekken van de Reserveringsopdracht aan Bookunited alle gegevens verstrekken die voor de goede uitvoering van de Reserveringsopdracht en de vast te leggen Reisdiensten van belang zijn. Dit omvat eveneens
a) alle gegevens van de (mede)Reizigers;
bijzonderheden over de lichamelijke en geestelijke toestand van alle Reizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Reisdiensten.

3.7. Bookunited kan de Reissom van de gereserveerde Reisdiensten niet garanderen. De Reissom kan conform de voorwaarden van de Reisdienstverlener worden gewijzigd. Bookunited heeft hier geen invloed op en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Bookunited zal eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk aan de Reiziger doorberekenen zodra deze aan Bookunited bekend zijn gemaakt.

3.8. Alle mededelingen omtrent de Reserveringsopdracht worden uitsluitend aan de Aanmelder gestuurd.

Artikel 4. Wijzigen en annuleren door de Reiziger

4.1. Het wijzigen of annuleren van een Reserveringsopdracht en de overeenkomst met de Reisdienstverlener, kan alleen op Werkdagen en tijdens Openingstijden plaatsvinden.

4.2. Bookunited brengt voor iedere wijziging administratiekosten in rekening ten bedrage van € 19,95 per wijziging.

4.3. Op alle door Bookunited aangeboden Reisdiensten van Reisdienstverleners wordt geen restitutie verleend.

Artikel 5. Reisdocumenten en verzekeringen

5.1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door Bookunited aan de Reiziger algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

5.2. De Reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en om tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

5.3. De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

5.4. Als de Reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) reisdocument, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de Reiziger.

5.5. Bookunited adviseert de Reiziger nadrukkelijk om een reisverzekering of annuleringskostenverzekering af te sluiten. Deze verzekeringen worden door of via Bookunited niet aangeboden.

Artikel 6. Reisbescheiden

6.1. De Aanmelder zal na ontvangst van zijn betaling en minimaal 5 dagen voor vertrek voorzien worden van de reisbescheiden zoals vouchers, tickets of entreebewijzen.

6.2. Als de Reiziger 5 dagen voor de Aanvangsdatum nog steeds geen Reisbescheiden heeft ontvangen, dient deze terstond contact op te nemen met Bookunited.

Artikel 7. Betalingen

7.1. Bookunited is bevoegd de door de Reiziger verschuldigde Reissom namens en in opdracht van de Reisdienstverlener te incasseren.

7.2. Betaling van de door de Reiziger verschuldigde bedragen dient te geschieden op de wijze en binnen de termijnen die door Bookunited worden bepaald.

7.3. Als de Reiziger de verschuldigde bedragen niet, niet geheel of niet tijdig aan Bookunited betaalt, dan zal Bookunited de Reiziger na het verstrijken van de betalingstermijn een kosteloze betalingsherinnering. De Reiziger heeft vervolgens een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Als een betaling vervolgens opnieuw achterwege blijft, is de Reiziger in verzuim en wordt de Reserveringsopdracht en de overeenkomst met de betrokken Reisdienstverlener geacht te zijn geannuleerd. Bookunited heeft het recht de aan de annulering verbonden kosten aan de Reiziger in rekening te brengen of te verrekenen met de reeds ontvangen betaling(en).

7.4. In het geval de Reserveringsopdracht op of binnen 14 dagen voor de Aanvangsdatum wordt verstrekt en de Reiziger niet tijdig betaalt, is de Reiziger onmiddellijk in verzuim.

7.5. Terugbetalingen aan de Reiziger worden uitsluitend aan de Aanmelder verricht.

7.5.1 Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan welke bestaat uit:
a) ten minste 25% van de totale overeengekomen reissom, met een minimum van € 600,00, vermeerderd met dossierkosten, reserveringskosten, administratiekosten en waar van toepassing, de bijdrage Calamiteitenfonds en de premie van de annuleringsverzekering, en
b) voor zover vliegtickets deel uitmaken van de overeenkomst kan de volledige vluchtprijs deel uitmaken van de aanbetaling.
7.5.2. Het restantbedrag van de overeenkomst dient uiterlijk zes weken voor de Aanvangsdatum van de reis te worden voldaan.
7.5.3. Indien de overeenkomst binnen zes (6) weken voor de Aanvangsdatum tot stand komt, moet het gehele bedrag van de overeenkomst terstond worden voldaan.

Artikel 8. Rente en incassokosten

8.1. Als de Reiziger niet tijdig betaalt, is de Reiziger over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd.

8.2. De Reiziger is voorts na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze bedragen 15% over het gefactureerde bedrag tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Bookunited aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Reisdienstverlener, noch voor de juistheid van de door deze Reisdienstverlener verstrekte informatie. Bookunited draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

9.2. Als Bookunited zelf toerekenbaar tekortschiet in haar zorgplicht van een goed opdrachtnemer en de Reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Bookunited beperkt tot maximaal éénmaal de waarde van de door Bookunited gefactureerde reisdienst.

9.3. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld op basis van een reisverzekering, annuleringskostenverzekering of ziektekostenverzekering) en voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt door Bookunited uitdrukkelijk uitgesloten. Daaronder begrepen valt ook schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen.

9.4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor het personeel van Bookunited.

Artikel 10. Klachten

10.1. De Reiziger dient eventuele klachten met betrekking tot uitvoering van de in de overeenkomst betrokken Reisdienst onverwijld bij de (vertegenwoordiger van de) Reisdienstverlener te melden en dient eerst ter plaatse met de (vertegenwoordiger van de) Reisdienstverlener tot een oplossing proberen te komen.

10.2. De Reiziger dient de Reisdienstverlener altijd in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen.

10.3. Indien de klacht niet ter plaatse met de (vertegenwoordiger van de) Reisdienstverlener kan worden opgelost, dient de Reiziger zich onverwijld te wenden tot Bookunited. Bookunited zal zich vervolgens inspannen om, voor zover dit redelijkerwijs binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid op te lossen.

10.4. Bookunited zal bij geschillen tussen de Reisdienstverlener en de Reiziger over de uitvoering van de Reisdienst een bemiddelende rol aannemen zonder zelf partij bij het geschil te worden. Bookunited is immers slechts een bemiddelaar/tussenpersoon bij de totstandkoming van de (pakketreis)overeenkomst.

10.5. In het geval een klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dan dient de reiziger de klacht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 72 uur nadat de Reisdienst is geëindigd, schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij Bookunited. Bookunited zal vervolgens, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de Reisdienst, voor verdere behandeling door leiden aan de Reisdienstverlener.

10.6. Bookunited zal de Reiziger uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk van een inhoudelijke reactie voorzien.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 Onder schriftelijk in deze voorwaarden wordt mede langs elektronische weg begrepen.

11.2. Op deze Algemene Boekingsvoorwaarden, alle Reserveringsopdrachten en overige dienstverlening van Bookunited is het Nederlandse recht van toepassing.

11.3. Uitsluitend de Nederlandse Rechter is bevoegd om van eventuele geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

11.4. Alle vorderingsrechten van de Reiziger vervallen één jaar na afloop van de gereserveerde reisdienst of, als de reisdienst geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke Aanvangsdatum.

11.3. In geval van een verschil in betekenis tussen deze Nederlandstalige Algemene Boekingsvoorwaarden en deze Algemene Boekingsvoorwaarden die in een andere taal zijn opgesteld, zullen de Nederlandstalige voorwaarden in geval van interpretatie van de voorwaarden prevaleren.

© Bookunited BV
Regentesselaan 8 7316 AC Apeldoorn
Telefoon: 088 033 1524
E-mail: klantenservice@jello.travel

Al onze prijzen zijn per persoon o.b.v. minimaal twee personen (tenzij anders aangegeven), exclusief eventuele toeristenbelasting en exclusief € 19,95 boekingskosten.